• คำแนะนำ

  • สำหรับผู้ใช้งานข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการให้กรอกชื่อผู้ใช้งานเป็นชื่อของท่านเป็นภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม ไม่ต้องใส่นามสกุล รหัสผ่านให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกปุ่ม Login หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อ 0-2201-8078
  • Recommendation

  • For governmental officer, fill in the username with your name in Thai without prefix. For password, fill in the 13 digits of your identification card number. Then, click to log in. Any problem logging in, contact 0-2201-8078