ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานส่วนกลาง
....................................................................................................................................................................................

 สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กองแผนงาน  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 กองคลัง  สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 กองนิติการ  กองผังเมืองเฉพาะ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ
 สถาบันพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาเมือง  กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
 กองควบคุมการก่อสร้าง  สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 สำนักผังประเทศและผังภาค  สำนักวิเคราะห์และประเมินผล
 สำนักผังเมืองรวม  สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 สำนักวิศวกรรมการผังเมือง  สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
 สำนักสถาปัตยกรรม  กลุ่มตรวจสอบภายใน
 ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ1  ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ3
 ส่วนโครงการกิจกรรมพิเศษ2  กองบูรณะและบำรุงรักษา
 กองตรวจราชการ  กองมาตรฐานราคากลาง