ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานส่วนกลาง
....................................................................................................................................................................................

 สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 กองแผนงาน  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
 กองคลัง  สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 กองนิติการ  กองผังเมืองเฉพาะ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ
 สถาบันพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาเมือง  กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ
 กองควบคุมการก่อสร้าง  สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 สำนักผังประเทศและผังภาค  สำนักวิเคราะห์และประเมินผล
 สำนักผังเมืองรวม  สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
 สำนักวิศวกรรมการผังเมือง  สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
 สำนักสถาปัตยกรรม  กลุ่มตรวจสอบภายใน
 สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 1  สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 3
 สำนักงานสนับสนุนและบริการด้านช่าง 2  กองบูรณะและบำรุงรักษา
 กองตรวจราชการ  กองมาตรฐานราคากลาง