INTRANET

ระบบเครือข่ายภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง

สำหรับผู้ใช้งานข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้กรอกบัญชีผู้ใช้เป็นชื่อของท่านเป็นภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม ไม่ต้องใส่นามสกุล รหัสผ่านให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ
พบปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-2201-8094